Dames 1 2018-2019 Teamfoto.jpg Clubhuis sneeuw uitsnede.jpg Heren 1 2018-2019.jpg Prettige wedstrijd.jpg Goalie.jpg Banner 800 x 200.png Luchtfoto MHCZ - kopie.jpg Rabofandag.jpg Afbeelding MHCZ App.pdf Banner-scheidsbedankt-1.jpg Ballen.jpg Shake hands D1.jpg Mini's vd week.jpg
 
 

Contributie

MHCZ CONTRIBUTIE 2018-2019

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 juni 2018 is door de leden onderstaande contributie voor het seizoen 2018-2019 vastgesteld.

CONTRIBUTIE seizoen 2018-2019 

 

      logo mhcz oranje

 

 

 

Abonnementen

 Categorie wordt bepaald door de leeftijd op 1 oktober van het lopende jaar

Senioren

> 18 jaar

veld

€ 320,00

Junioren A

16-18 jaar

veld + zaalhockey

€ 395,00

Junioren B

14-16 jaar

veld + zaalhockey

€ 395,00

Junioren C

12-14 jaar

veld + zaalhockey

€ 395,00

Junioren D

10-12 jaar

veld + zaalhockey

€ 395,00

Jongste Jeugd 2e jaars E

9 jaar

veld + zaalhockey + deelname toernooi

€ 350,00

Jongste Jeugd 1e jaars E

8 jaar

veld + zaalhockey + deelname toernooi

€ 340,00

Jongste Jeugd F

7 jaar

veld + zaalhockey + deelname toernooi

€ 295,00

Coolkids  (Puppies)

6 jaar

veld + deelname toernooi

€ 200,00

Kabouters

5 jaar

veld

€ 160,00

Trimhockey

 

veld

€ 240,00

Veteranen

 

veld

€ 320,00

G-Hockey

 

veld

€ 190,00

Donateur, Vrienden van MHCZ

 

bijdrage vanaf

€   50,00

Trainingslid Jongste Jeugd / Jeugd (*)

7-18 jaar

Uitsluitend het deelnemen aan veldtrainingen. in een trainingsteam

€   200,00

Lidmaatschapsgeld 

Lidmaatschap

geldt voor alle nieuwe leden ongeacht categorie

al eerder lid geweest en toen lidmaatschapsgeld voldaan? dan betaal je niet nogmaals lidmaatschapsgeld

€   95,00

Toeslagen

Selectie-, Opleidings- en Ambitieteams

Selectieteams

Dames 1, MA1, MB1, MC1, MD1

Heren 1, JA1, JB1, JC1, JD1

€ 95,00

 

Opleidingsteams

Dames 2, MA2, MB2, MC2, MD2, ME1, ME2

Heren 2, JB2, JC2, JD2, JE1

€ 55,00

 

Ambitieteams

MB3, MC3, MD3

€ 40,00

Zaalhockey Senioren/Veteranen

 

Zaalhockeytraining + zaalcompetitie

Deelname zaalhockey is voor Senioren en Veteranen een keuze. Junioren en Jongste Jeugd E en F is deelname geen keuze maar standaard onderdeel van hockeyseizoen.

€   75,00

Kortingen/Compensaties

Zoetermeer-pas

na ontvangst gehele contributie vindt verrekening van de korting plaats 

 

Blessure

Zie compensatie-regeling

Teruggaaf vindt plaats in juni (einde seizoen)

 

Bij latere instroom gedurende het seizoen

Zie contributie-staffel

Geen termijnbetaling bij latere instroom mogelijk, betaling is in 1x. Korting direct toegepast.

 

Trainingslid Senioren/Veteranen

Alleen voor Senioren of Veteranen en als voorheen bij een Senioren of Veteranen team gehockeyd werd, maar vanwege medische/conditionele redenen niet meer aan de competitie kan worden deelgenomen en men graag nog bij het team betrokken wil blijven.

 

Uitsluitend het deelnemen aan veldtrainingen. Geen deelname aan zaalhockey en geen deelname aan veld- en/of zaalcompetitie

 

€125,00 korting

op het reguliere Senioren of Veteranen abonnement

Zaalhockey Senioren/Veteranen

Ivm beperkte beschikbaarheid van zaalaccommodaties kunnen misschien niet alle senioren of veteranen teams daadwerkelijk trainen. Zij ontvangen dan een korting. Zij nemen in ieder geval wel deel aan de zaalcompetitie.

 

Uitsluitend het deelname aan de zaalcompetitie. Geen deelname aan zaaltrainingen.

€35,00 korting

op de zaalhockeytoeslag

Boetes

Te late betaling

 

betaling na 15 december en/of bij

herhaaldelijk storneren

€   50,00

 

bij betaling per factuur (is van toepassing op nog

beperkt aantal oude leden) na 15 september

€   50,00


(*) Het abonnement "Trainingslid Jongste Jeugd / Jeugd” is na de ALV van 25 juni 2018 toegevoegd om te kunnen beantwoorden aan de behoefte nieuwe leden die nog niet kunnen worden ingedeeld in een team wel al hockeytrainingen te bieden en zodra zich een mogelijkheid voordoet gaande het seizoen in te stromen in een team. 

 

Contributiebetaling

Aan het begin van het seizoen wordt de verschuldigde contributie berekend en in 3 (nagenoeg) gelijke delen (1/3) geïnd. De data van inning zijn: eind september, eind oktober, eind november.

Bij leden die gedurende het seizoen instappen en dus later beginnen met hockey, wordt de gehele contributie in één keer geïnd.

Voorafgaand aan de incasso worden incasso-aankondigen (uitsluitend) per email verstuurd naar het e-mailadres zoals vermeld in de ledenadministratie. Zorg dat wijzigingen van uw  mailadres(sen) aan de ledenadministratie zijn doorgegeven.   

Een bepaald percentage van alle incasso's blijkt door 'administratieve redenen' niet te kunnen worden verwerkt. Die administratieve redenen zijn veelal technisch van aard (communicatie tussen banken verliep niet goed) of er bleek te weinig saldo op de rekening te staan. Wij ontvangen van de bank bericht in geval een incasso niet kon worden uitgevoerd. Wij zullen u daarna vragen het bedrag zelf binnen 5 dagen over te maken. Wij voeren niet nogmaals eenzelfde incasso uit. 

Vanaf seizoen 2014-2015 is automatische incasso standaard voor nieuwe leden. Een aantal leden betaalt nog per factuur. Het betreft hier om oude afspraken. De hoogte van de contributie voor leden die per factuur betalen is gelijk aan die in geval van automatische incasso, maar voor hen geldt dat de gehele contributie voor 15 september voldaan moet zijn.

Leden die nog per factuur betalen worden vriendelijk verzocht over te stappen op automatische incasso.

Later instromen

Het seizoen start op 1 juli, in de regel zullen trainingen en wedstrijden medio augustus aanvangen. Gedurende het seizoen zouden nieuwe leden kunnen instromen. Voor hen geldt een lagere contributie volgens een bepaalde staffel. Zie tabel Contributiestaffel bij later aanvangen 2018-2019. Niet het moment van inschrijving geldt, maar het moment dat met hockeyen gestart wordt. 

De contributie kan bij latere instroom niet in termijnen en moet in éénmaal geheel worden voldaan.

Lidmaatschapsgeld

Om lid te kunnen worden betaalt een nieuw lid (eenmalig) lidmaatschapsgeld. Voorheen ook wel "inschrijfgeld" genoemd. Deze term is verwarrend want het is namelijk geen inschrijfgeld in de zin van: administratieve kosten voor het verwerking van gegevens in een database of zo iets. Het is een bijdrage aan dat wat de huidige leden in de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd en opgebouwd en wat nu de vereniging is: de aangelegde accommodatie, clubhuis, organisatie, imago. Nieuwe leden stappen als het ware comfortabel in en dragen met dit lidmaatschapsgeld bij aan wat reeds geïnvesteerd is.

Bent u wel eens eerder lid geweest van MHCZ, dan heeft u destijds al eens lidmaatschapsgeld betaald en hoeft u dat niet nogmaals te betalen.

Samenstelling contributie

De hoogte van de contributie is samengesteld uit meerdere verenigingskosten die voor een team en/of lid vooraf of gedurende het hockeyseizoen zal worden gemaakt en een aandeel in de algemene kosten van de vereniging die door alle leden gedragen moet worden. De meeste verenigingskosten liggen vast (zoals kosten accommodatie en huisvesting) of komen voor een seizoen vast te liggen in de aanloop van het nieuwe hockeyseizoen (zoals kosten trainers, materiaal, afdrachten). De contributie verschilt per abonnement/(leeftijd)categorie omdat er andere kosten zijn (andere verplichte afdracht aan de KNHB of een meer/minder intensief gebruik van trainingsfaciliteiten) en voor sommige teams geldt een toeslag.

De begroting wordt verantwoord door een aantal aannamen en calculaties. Het wegvallen van contributie inkomsten (gedurende het seizoen) bijvoorbeeld omdat een lid een bepaalde ontevredenheid wil uitdrukken door de contributie niet te willen voldoen, is niet acceptabel. Ook het gedurende het hockeyseizoen willen stoppen 'omdat het niet meer zo leuk is' betekent niet dat restitutie van (een deel van) de contributie kan worden gevraagd. 

Boetes bij te late betaling

Leden die zich houden zich niet aan de betalingsverplichtingen, zoals het stelselmatig stornenen van incasso's en/of niet reageren op verzoeken om de betaling zelf alsnog te voldoen en/of na 15 december de contributie (deels) nog niet hebben voldaan, een boete van €50,=

Voor leden die nog betalen per factuur geldt de boete van €50,= als na 15 september de contributie (deels) nog niet voldaan is.

Schorsing

Wij voeren een consistent beleid dat de contributie moet worden voldaan. Dit geldt voor ieder lid. Het niet of niet geheel voldoen van de contributie zal tot formele schorsing leiden. Het lid kan dan niet meer deelnemen aan wedstrijden, trainingen en verenigingsactiviteiten totdat betaling heeft plaatsgevonden. Naast dat dit geen gemakkelijke beslissing is wordt ook het team gedupeerd doordat ze een speler missen.

Selectieteams, opleidings- en ambitieteams)

De selectie-, opleidings- en ambitieteams worden aan het begin van het seizoen aangewezen. In de regel zijn dit: het 1e team (= selectieteam), het 2e team (opleidingsteam) en in enkele lijnen het 3e team (= ambitieteam). Deze teams 'verschillen' van breedteteams en krijgen een meer specifieke training en/of extra trainingsmomenten en/of een (gecombineerde) coach-trainer toegewezen. Hiervoor geldt een extra toeslag per speler per seizoen.

Zaalhockey

Zaalhockey is niet: hockeyen in een zaal. Het is een geheel eigen vorm van hockeyen dat in de wintermaanden (december t/m februari) wordt beoefend (training en zaalcompetitie) en aan populariteit wint. Het is in meerdere opzichten zeer leerzaam voor de hockeyontwikkeling en attractief om naar te kijken.

Vanaf seizoen 2016-2017 wordt op veld 2 een ballonhal opgebouwd waar zaalhockey trainingen en zaalcompetitie plaatsvinden. Het aantal MHCZ-teams dat zaalhockey speelt is zo groot dat er naast de eigen ballonhal ook nog steeds zaalhockeytrainingen in gehuurde sportzalen zal moeten plaatsvinden.

Zaalhockey Jeugd- en Jongste Jeugdteams:

Zaalhockey is een standaard onderdeel van het hockeyseizoen voor alle Jeugdteams en Jongste Jeugdteams E-teams en vanaf seizoen 2017-2018 ook F-teams.

De kosten voor hen zijn inbegrepen in de reguliere contributie. Het is niet mogelijk individueel te besluiten niet deel te nemen aan zaalhockey en compensatie op de contributie te verzoeken.

Zaalhockey Senioren- en Veteranenteams:

Voor de leden van Senioren- en Veteranenteams is deelname aan zaalhockey wel een vrije keuze. Door deze keuzemogelijkheid 'vallen' bestaande teams soms wat uit een en worden nieuwe zaalhockeyteams geformeerd.

Uiterlijk 1 september moet de keuze zijn aangegeven. De KNHB moet wedstrijdindelingen maken en wij moeten tijdig sportzalen vastleggen.

Het is niet eenvoudig om voldoende sportzalen in de regio Zoetermeer te vinden. Het zou kunnen zijn dat er niet voor alle teams ruimte is. Is sprake van van onvoldoende sportzalen, dan krijgen de Jeugdteams en E-teams voorrang op Senioren- en Veteranenteams. Senioren- of Veteranenteams die wel willen deelnemen aan zaalhockey maar waar onverhoopt geen zaalaccommodatie is krijgen en dus geen zaalhockeytraining kunnen krijgen, ontvangen een korting. Zij kunnen als team in ieder geval wel deelnemen aan de zaalcompetitie.

Deelname toernooi

Voor Jongste Jeugd (E-teams, F-teams, Coolkids) zit toernooi-geld voor (verplichte) deelname aan het door de KNHB geïnitieerde Jongste Jeugd Dag toernooi  in de contributie.

Deelname is verplicht gesteld door de KNHB nadat soms Jongste Jeugd teams aan het einde van het hockeyseizoen kozen om niet deel te nemen aan een toernooi. Jammer, want een hockeytoernooi is leuk en leerzaam. Om alle kinderen een toernooi te laten ervaren, heeft de KNHB deelname van verplicht gesteld.

Trainingslid Senioren- of Veteranenteams

Senioren of Veteranen die conditioneel niet meer op het niveau mee kunnen komen cq niet meer kunnen deelnemen aan de competitie maar graag nog willen hockeyen en verbonden willen blijven met het team en de teamgenoten waarmee zij altijd gehockeyd hebben, kunnen trainingslid worden. Er is bij MHCZ slechts een klein aantal trainingsleden. Een trainingslid is niet gerechtigd om deel te nemen aan wedstrijden. Het betreft uitsluitend het meetrainen bij veldhockey. Er kan niet worden deelgenomen aan zaalhockeytrainingen. Je kan niet trainingslid worden zonder ooit te hebben gespeeld in een senioren- of veteranenteam.

Blessure

Bij langdurige en ernstige blessure die het verder hockeyen onmogelijk maken, bestaat de mogelijkheid op compensatie van de contributie. Wij voeren hierin echter een terughoudend beleid. Bij een onduidelijke motivatie kan om een medische verklaring worden gevraagd. De blessure hoeft geen verband te hebben met een gebeurtenis tijdens of door het hockeyen.

De blessure en de datum dat niet meer gehockeyd kan worden, moeten tijdig gemeld worden aan de lijncoördinator (uiteraard zo ook aan de trainer(s)/coach(es)/teambegeleiding) en aan [email protected] Houd gedurende uw blessure regelmatig contact met uw team. 

De datum van herstel en dus het moment dat weer wordt deelgenomen aan hockey moet ook aan de lijncoördinator worden gemeld en aan [email protected] zodat de blessure-duur kan worden berekend. Op basis van een staffel wordt de hoogte van de compensatie bepaald. 

Voor elke blessure begint de compensatie pas na 2 maanden. Mochten er onverhoopt meerdere blessures in het seizoen zijn, dan kan de afwezigheidsduur hiervan niet bij elkaar worden geteld. Het alweer 'half proberen' mee te trainen aan het einde van een blessure, geldt niet meer als blessuretijd maar als het weer hervatten van hockeyen.

Heeft u recht op compensatie dan vindt de teruggaaf plaats (uitsluitend) aan het einde van het verenigingsjaar in juni. De compensatie kan niet eigenhandig worden verrekend met de contributiebetaling. 

Zie tabel Compensatie ivm blessure 2018-2019. De maand augustus wordt beschouwd als start van het hockeyseizoen. Mocht u onverhoopt een blessure hebben opgelopen in de maand juli dan telt deze maand nog niet mee.

Recht op compensatie vervalt als de blessure niet tijdig is gemeld aan de lijncoördinator. Niet tijdig melden is bijvoorbeeld een melding pas na 1 maand. In geval van een te late melding zal de datum van melding worden beschouwd als aanvang van de blessure.

Zwangerschap

Het niet meer kunnen hockeyen ivm zwangerschap volgt dezelfde procedure als bij blessure.

Stages

Als door een (internationale) stage (studie) enige tijd niet meer kan worden gehockeyd, bestaat de mogelijkheid op compensatie van de contributie. Dit moet ruim van te voren worden gemeld bij de lijncoördinator en ledenadministratie.

Op basis van een staffel wordt de hoogte van de compensatie bepaald. Deze staffel is gelijk aan de staffel ivm een blessure. Heeft u recht op compensatie ivm een internationale stage (studie) dan vindt de teruggaaf plaats (uitsluitend) aan het einde van het verenigingsjaar in juni.

Een (tijdelijke) tewerkstelling, stage, studie of verblijf in het buitenland op verzoek van de werkgever geldt geen compensatie.

Bijzondere situaties

In bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld verhuizing of ziekte, kan aanvraag worden gedaan voor compensatie van de contributie. Aan de ledenadministratie. In het bestuur zal de aanvraag worden behandeld. Eventuele compensaties van de contributie (bijvoorbeeld i.v.m. blessures) vindt uitsluitend plaats aan het einde van het verenigingsjaar in juni. Een compensatie kan niet eigenhandig worden verrekend met een contributiebetaling.

Kortingcheques

Bepaalde kortingcheques die door de gemeente Zoetermeer zijn verstrekt en waaraan MHCZ deelneemt, kunnen worden gebruikt voor de contributiebetaling.

De contributie-inning en het terugstorten van de waarde van kortingcheques staan dus los van elkaar. Het kan niet eigenhandig worden verrekend met de contributie.

Om het leden makkelijk te maken kunnen de cheques in de brievenbus aan zijgevel van ons club(t)huis worden gepost.  De cheques kunnen ook worden verzonden naar MHCZ t.a.v. penningmeester Postbus 331 2700 AH Zoetermeer. Verzending is op eigen risico. 

CONTRIBUTIESTAFFEL bij later aanvangen

2018-2019

                logo mhcz oranje

Lidmaatschap/hockeyen vangt aan in de maand ...

Compensatie percentage over verschuldigde jaar contributie

excl. inschrijfgeld

September

geen

Oktober

geen

November

20%

december

20%

Januari

40%

Februari

40%

Maart

70%

April

70%

Mei

70%

Juni

70%


COMPENSATIE ivm BLESSURE

2018-2019

                    logo mhcz oranje

Geldt ook voor internationale stage/studie en afwezigheid ivm zwangerschap

Compensatie percentage over verschuldigde jaarcontributie excl. inschrijfgeld

Eerste 2 maanden

geen

3 maanden

10%

4 maanden

15%

5 maanden

20%

6 maanden

25%

7 maanden

30%

8 maanden

40%

9 maanden

50%

10 maanden (gehele seizoen)

60%